Nieuwsbrief Classis Fryslân m.b.t. het coronavirus, nr. 5
Koudum, 1 mei 2020

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,
Inmiddels is duidelijk dat de stop op erediensten en kerkelijke bijeenkomsten in elkaars fysieke nabijheid langer duurt dan ons lief is. Onze landelijke kerk staat in voortdurend contact met de minister. Wij begrijpen dat we voorlopig geen verruiming van de overheidsmaatregelen voor samenkomsten kunnen verwachten. Daarom wil ik u dringend vragen om ook in deze tijd voorlopig nog geen bijeenkomsten in elkaars fysieke nabijheid te houden.
De overheid heeft weliswaar voor kerken de uitzondering gemaakt dat zij in dringende gevallen een kleine bijeenkomst mogen houden, zoals rouw- en trouwdiensten, en bijeenkomsten in kleine kring die we via internet of anderszins kunnen uitzenden. Maar voor het overige heeft de overheid afspraken gemaakt met de kerken en hun daarbij dringend verzocht ‘de fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten zoveel mogelijk te beperken en diensten zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden, dan wel uit te stellen’.
Ondertussen gaat het kerkelijk leven wel door. U houdt op grote schaal ‘vieringen-op-afstand’. Ook volgen velen in Friesland de zondagse vieringen vanuit de Martinikerk in Franeker via Omrop Fryslân. Pastoraat en diaconaat vinden nieuwe wegen via (beeld)telefoon en e-mail. Met velen in onze classis houden we zo op allerlei manieren de band met elkaar vast.
Intussen groeit de behoefte in onze gemeenten om met elkaar te overleggen en besluiten te nemen die we niet kunnen of willen uitstellen. Ik denk aan de verkiezing van ouderlingen, diakenen en predikanten. Ook zoeken kerkenraden en moderamenvergaderingen manieren van overleg om het dagelijkse kerkelijk leven gaande te houden. Als landelijke kerk en classispredikanten denken we na over de vraag wat de mogelijkheden en onmogelijkheden hiervoor zijn. U vergadert als ambtsdragers en vrijwilligers waar mogelijk al via beeldverbinding en e-mail, maar loopt daarbij soms tegen grenzen aan van de eigen mogelijkheden en van de kerkorde. Tot er hierover meer duidelijkheid is vraag ik u geduld te hebben. Houdt u ook de website van de landelijke kerk in de gaten, W: www.protestantsekerk.nl
Graag wijs ik u op de brief die de classispredikanten samen voor de gemeenten en ambtsdragers hebben geschreven over ‘kerk in een anderhalve meter samenleving’. U vindt deze op de website van de kerk, W: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/moderamen-en-classispredikanten-denken-proactief-na-over-anderhalve-meter-kerk/ en kunt de brief downloaden.
Tot slot deelt de scriba van onze classis u mee dat het verzoek om uw reacties op het Startdocument Lichtere Gemeentevormen voor de zomer in te sturen, is gewijzigd in een verzoek het komend najaar te reageren.
Moge de Heer van onze kerk ons allen bewaren en behoeden in deze bewogen tijd, en ons het geloof, de hoop en de liefde geven die we nodig hebben om in deze tijden van Corona zijn kerk te zijn en te blijven.
Voor u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,
Wim Beekman, classispredikant

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com